به املاک بزرگ پارلمان خوش آمدید

رهن و اجاره

اجاره آپارتمان در برج هواپیمایی کوهک

ودیعه :  ۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
اجاره :  ۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان
تعداد اتاق :سه |محله : شهرک گلستان غربی
متراژ فروش: 130 متر

اجاره آپارتمان در برجهای آسمان

ودیعه :  ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
اجاره :  ۲.۸۰۰.۰۰۰ تومان
تعداد اتاق :دو |محله : شهرک گلستان غربی
متراژ فروش: 108 متر

آپارتمان ۱۳۵ متری در برج احرار زمان

ودیعه :  ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
اجاره :  ۴.۵۰۰.۰۰۰ تومان
تعداد اتاق :سه |محله : شهرک گلستان غربی
متراژ فروش: 135 متر

اجاره آپارتمان در برج احرار زمان دریاچه

ودیعه :  ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
اجاره :  ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان
تعداد اتاق :دو |محله : شهرک گلستان غربی
متراژ فروش: 118 متر

اجاره آپارتمان در برجهای پامچال

ودیعه :  ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
اجاره :  ۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان
تعداد اتاق :دو |محله : شهرک گلستان غربی
متراژ فروش: 110 متر

اجاره آپارتمان در برج احرار زمان دریاچه

ودیعه :  ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
اجاره :  ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان
تعداد اتاق :دو |محله : شهرک گلستان غربی
متراژ فروش: 120 متر

اجاره برج در دریاچه چیتگر

ودیعه :  ۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان
اجاره :  تومان
تعداد اتاق :دو |محله : شهرک گلستان غربی
متراژ فروش: 112 متر

اجاره آپارتمان در شهرک راه آهن

ودیعه :  ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
اجاره :  ۳.۷۰۰.۰۰۰ تومان
تعداد اتاق :سه |محله : شهرک گلستان غربی
متراژ فروش: 140 متر

رهن کامل آپارتمان در دریاچه

ودیعه :  ۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
اجاره :  تومان
تعداد اتاق :دو |محله : شهرک گلستان غربی
متراژ فروش: 114 متر

رهن و اجاره آپارتمان در دریاچه

ودیعه :  ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
اجاره :  ۴.۵۰۰.۰۰۰ تومان
تعداد اتاق :سه |محله : شهرک گلستان غربی
متراژ فروش: 123 متر

رهن و اجاره آپارتمان در دریاچه چیتگر

ودیعه :  ۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
اجاره :  ۱.۷۰۰.۰۰۰ تومان
تعداد اتاق :دو |محله : شهرک گلستان غربی
متراژ فروش: 110 متر

اجاره آپارتمان در محدوده دریاچه چیتگر

ودیعه :  ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
اجاره :  ۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان
تعداد اتاق :دو |محله : شهرک گلستان غربی
متراژ فروش: 108 متر

اجاره آپارتمان در محدوده دریاچه چیتگر

ودیعه :  ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
اجاره :  ۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان
تعداد اتاق :دو |محله : شهرک گلستان غربی
متراژ فروش: 120 متر

اجاره برج در کوهک

ودیعه :  ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
اجاره :  ۳.۶۰۰.۰۰۰ تومان
تعداد اتاق :دو |محله : شهرک گلستان غربی
متراژ فروش: 124 متر

اجاره برج اطراف دریاچه

ودیعه :  ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
اجاره :  ۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان
تعداد اتاق :دو |محله : شهرک گلستان غربی
متراژ فروش: 107 متر

اجاره آپارتمان در چیتگر

ودیعه :  ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
اجاره :  ۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان
تعداد اتاق :دو |محله : چیتگر شمالی
متراژ فروش: 75 متر

اجاره برج در دریاچه چیتگر

ودیعه :  ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
اجاره :  ۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان
تعداد اتاق :دو |محله : شهرک گلستان غربی
متراژ فروش: 85 متر

اجاره آپارتمان در شهرک راه آهن

ودیعه :  ۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
اجاره :  تومان
تعداد اتاق :دو |محله : شهرک گلستان غربی
متراژ فروش: 100 متر

اجاره آپارتمان در محدوده دریاچه چیتگر

ودیعه :  ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
اجاره :  ۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان
تعداد اتاق :دو |محله : شهرک گلستان غربی
متراژ فروش: 115 متر

رهن و اجاره آپارتمان در دریاچه

ودیعه :  ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
اجاره :  ۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان
تعداد اتاق :سه |محله : شهرک گلستان غربی
متراژ فروش: 150 متر

رهن و اجاره آپارتمان در دریاچه

ودیعه :  ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
اجاره :  ۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان
تعداد اتاق :دو |محله : شهرک گلستان غربی
متراژ فروش: 87 متر

اجاره برج اطراف دریاچه

ودیعه :  ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
اجاره :  تومان
تعداد اتاق :سه |محله : شهرک گلستان غربی
متراژ فروش: 135 متر

اجاره آپارتمان در محدوده دریاچه

ودیعه :  ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
اجاره :  تومان
تعداد اتاق :سه |محله : شهرک گلستان غربی
متراژ فروش: 130 متر

اجاره آپارتمان در شهرک راه آهن

ودیعه :  ۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
اجاره :  تومان
تعداد اتاق :سه |محله : شهرک گلستان غربی
متراژ فروش: 144 متر
بالا