به املاک بزرگ پارلمان خوش آمدید

آپارتمان

مشاوره ملک منطقه 22 تهران

قیمت :  9000000 تومان
موقعیت :  جنوبی
تعداد اتاق :سه |محله : چیتگر
متراژ فروش: 120 متر

خرید آپارتمان در دریاچه خلیج فارس تهران

قیمت :  ۱.۵۵۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان
موقعیت :  جنوبی
تعداد اتاق :دو |محله : شهرک گلستان غربی

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر

قیمت :  ۹۲۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
موقعیت :  جنوبی
تعداد اتاق :دو |محله : شهرک گلستان غربی

قیمت برج در دریاچه خلیج فارس

قیمت :  ۷۶۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
موقعیت :  غربی
تعداد اتاق :یک |محله : شهرک گلستان غربی

قیمت آپارتمان در محدوده دریاچه

قیمت :  ۹۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
موقعیت :  جنوبی
تعداد اتاق :یک |محله : شهرک گلستان غربی

قیمت برج در دریاچه خلیج فارس

قیمت :  ۲.۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
موقعیت :  جنوبی
تعداد اتاق :سه |محله : شهرک گلستان غربی

قیمت آپارتمان در کوهک

قیمت :  ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
موقعیت :  شمالی
تعداد اتاق :دو |محله : شهرک گلستان غربی

خرید آپارتمان در دریاچه خلیج فارس تهران

قیمت :  ۲.۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
موقعیت :  شمالی
تعداد اتاق :سه |محله : شهرک گلستان غربی

قیمت برج در دریاچه خلیج فارس

قیمت :  ۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
موقعیت :  شرقی
تعداد اتاق :یک |محله : شهرک گلستان غربی

فروش آپارتمان در برجهای ایزدیار

قیمت :  ۱.۷۱۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان
موقعیت :  شمالی
تعداد اتاق :سه |محله : شهرک گلستان غربی

فروش آپارتمان در شرق دریاچه ( برج هانا)

قیمت :  ۲.۲۶۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان
موقعیت :  جنوبی
تعداد اتاق :سه |محله : شهرک گلستان غربی

آپارتمان ۱۰۹ متری در شهرک شهید باقری

قیمت :  ۱.۶۸۹.۵۰۰.۰۰۰ تومان
موقعیت :  جنوبی
تعداد اتاق :دو |محله : شهرک گلستان غربی

آپارتمان ۱۳۲ متری برج هانا شرق دریاچه

قیمت :  ۲.۳۴۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان
موقعیت :  جنوبی
تعداد اتاق :سه |محله : شهرک گلستان غربی

آپارتمان ۱۲۳ متری در برج هانا شرق دریاچه

قیمت :  ۲.۱۱۵.۶۰۰.۰۰۰ تومان
موقعیت :  جنوبی
تعداد اتاق :سه |محله : شهرک گلستان غربی

آپارتمان ۷۶ متری در شهرک گلستان غربی

قیمت :  ۱.۱۷۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
موقعیت :  جنوبی
تعداد اتاق :دو |محله : شهرک گلستان غربی

آپارتمان ۸۵ متری در برج سروناز شمال دریاچه

قیمت :  ۱.۴۴۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
موقعیت :  شمالی
تعداد اتاق :دو |محله : شهرک گلستان غربی

برج 12فروردین

قیمت :  متری 18 تومان
موقعیت :  شمالی
تعداد اتاق :دو |محله : چیتگر
متراژ فروش: 145 متر

واحد 127متری کوهک

قیمت :  متری14 تومان
موقعیت :  شمالی
تعداد اتاق :سه |محله : کوهک
متراژ فروش: 127 متر

برج سما

قیمت :  متری13600 تومان
موقعیت :  شمالی
تعداد اتاق :دو |محله : چیتگر
متراژ فروش: 99 متر

آپارتمان 135متری لوکس

قیمت :  متری 17 میلیون تومان
موقعیت :  شمالی
تعداد اتاق :سه |محله : چیتگر
متراژ فروش: 135 متر

آپارتمان 93متری لوکس

قیمت :  13900 تومان
موقعیت :  شمالی
تعداد اتاق :دو |محله : چیتگر
متراژ فروش: 93 متر

برج الماس مروارید شهر

قیمت :  متری11 تومان
موقعیت :  شمالی
تعداد اتاق :سه |محله : چیتگر
متراژ فروش: 137 متر

آپارتمان 113متری لوکس

قیمت :  متری13تومان تومان
موقعیت :  شمالی
تعداد اتاق :دو |محله : چیتگر
متراژ فروش: 113 متر

75متری شهرک یاس

قیمت :  950000000 تومان
موقعیت :  شمالی
تعداد اتاق :دو |محله : چیتگر
متراژ فروش: 75 متر
بالا